Taican

Đa dạng chất lượng dựa trên yêu cầu khách hàng, tạo ra nhiều sản phẩm, đáp ứng về tính cơ lý và tiết kiệm chi phí sản xuất

tc1bm2bm3bm4

24m3

COLORFUL MANUFACTURING AND TRADING COMPANY LIMITED.

Address: 240 Phan Anh, Hiep Tan ward, Tan Phu district, HCMC

Hotline: 0938.714.997 - 0938.701.662

Email: info@colorfulchem.com.vn